золото

 • 49золото — прилаг. золотой, укр., блр. золото, ст. слав. злато χρυσός (Супр.), болг. злато, сербохорв. зла̑то, словен. zlatȏ, чеш., слвц. zlato, польск., в. луж., н. луж. zɫоtо. Родственно вост. лит. žеl̃tаs золотой , золотисто желтый , лтш. zèlts золото …

  Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • 50золото — Общеслав. Суф. производное (суф. т , ср. болото) от той же основы (с перегласовкой е/о), что и желтый. Корень тот же, что в лит. želtas «золотой, желтый», нем. Gold «золото» и т. д. Исходное *zolto > золото в результате развития полногласия,… …

  Этимологический словарь русского языка

 • 51золото — а, с. 1) Проста речовина хімічного елемента Ауруму – жовтий, м який, ковкий метал. Належить до благородних металів. Валютний метал. || перен. Про золотисте забарвлення чого небудь. •• Чо/рне зо/лото а) нафта; б) кам яне вугілля. 2) збірн. Золоті… …

  Український тлумачний словник

 • 52Золото — GOLD Денежный актив, являющийся частью государственного резервного запаса и используемый для финансирования дефицита платежного баланса (см. International reserves). В прошлом золото играло роль всеобщего эквивалента денег. Позднее, с появлением… …

  Словарь-справочник по экономике

 • 53ЗОЛОТО — химический элемент; символ Au (латинское Aurum); атомный номер 79, относительная атомная масса 196,97. Золото металл желтого цвета; плотность 19320 кг/м3; tпл=1064° С. Химически инертно. Золото применяют в виде сплавов в ювелирных изделиях, в …

  Металлургический словарь

 • 54золото — А. Использование золота 1. При богослужении Израильтян устройство скинии: Исх 26:29,32 обстановка скинии: Исх 25:10–40; Исх 30:3 5 одежды священников: Исх 28:4 43 устройство храма: 2Пар 3:4 6 обстановка храма: 2Пар 4:7–8,20 22 2. В язычестве… …

  Библия: Тематический словарь

 • 55Золото —     Если во сне Вы держите в руках золото. Вы будете необычайно преуспевать во всех начинаниях.     Если женщина во сне получила в подарок золотые вещицы – монеты или украшения, она выйдет замуж за богатого, но корыстного человека.     Найти… …

  Сонник Миллера

 • 56золото — з’олото известный с древнейших времен драгоценный металл, применявшийся для украшений и как эквивалент денег. Скиния и храм были внутри полностью отделаны и украшены золотом (Исх.25:11 18,24 31,38 39; 3Цар.6:20 22,28,30,32,35). Золото… …

  Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

 • 57золото — Древнерусское – золото. Старославянское – злато. Общеславянское существительное zolto пришло из индоевропейского языка со значением «желтый». В памятниках древнерусского периода встречается с X в. Различие в написании старославянского и… …

  Этимологический словарь русского языка Семенова

 • 58Золото — вещь, производящая впечатление добра, но несущая человечеству зло. Мало, наверное, найдется на планете таких вещей, которые принесли бы людям столько несчастья, сколько принесло золото, поскольку ему пришлось выполнять функцию денег. Похожая… …

  Теоретические аспекты и основы экологической проблемы: толкователь слов и идеоматических выражений

 • 59золото — а; ср. см. тж. золотишко, золотце, золотой 1) Химический элемент (Au), благородный тяжёлый мягкий ковкий металл жёлтого цвета (широко используется в промышленности, медицине, ювелирном деле и т. п.) Добывать зо/лото. Хранить з …

  Словарь многих выражений

 • 60золото — з’олото известный с древнейших времен драгоценный металл, применявшийся для украшений и как эквивалент денег. Скиния и храм были внутри полностью отделаны и украшены золотом (Исх.25:11 18,24 31,38 39; 3Цар.6:20 22,28,30,32,35). Золото… …

  Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии

 • 61золото — та, с. (злато, та), Вр. Золото. Перша частина складних слів, що відповідає слову золото, напр.: золотоглавий, золотогуз, золотовыдобуток, золототи сячник, золотце, золотий, золочиня і т. п …

  Словник лемківскої говірки

 • 62золото… — Первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению: 1) слову золото, например: золотомойка, золотопромывательный; 2) слову золотой, например: золотогривый, золотокрылый …

  Малый академический словарь

 • 63Золото — 1) драг. металл, к рый в ветхозаветные времена ввозился в Палестину из Хавилы (Быт 2:11), Савы (3Цар 10:1 и след.), Аравии (Пс 71:15) и Офира (3Цар 9:28). В евр. языке для обозначения З., помимо наиб. употребит. слова захав, используются слова… …

  Библейская энциклопедия Брокгауза

 • 64ЗОЛОТО — хим. элемент, символ Аи (лат. Аигит), ат. н. 79, ат. м. 196,966 5. 3. металл красивого жёлтого цвета, тяжёлый, мягкий и очень пластичный; плота. 19 320 кг/м3. tпл 1064 °С. Химически 3., как и др. благородные металлы, весьма инертно. В природе… …

  Большой энциклопедический политехнический словарь